Officieel

Privacyverklaring

Golfclub Emmeloord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Golfclub Emmeloord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Verwerking van persoonsgegevens van leden.

Persoonsgegevens van leden worden door golfclub Emmeloord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over wedstrijden, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  • Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan golfclub Emmeloord de volgende  persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door golfclub Emmeloord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Golfclub Emmeloord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens golfclub Emmeloord van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golfclub Emmeloord
Casteleynsweg 6
8305 AN Emmeloord
Telefoon: 0527 621477
Email: secretaris@golfclub-emmeloord.nl

Calamiteitenplan

Omvang

Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten, adequate en deskundige hulp te bieden. Hiervoor hebben alle marshalls, de golfpro, de greenkeeper(s) en de vaste clubhuismedewerkers minimaal de opleiding EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) en de cursus Reanimatie en AED gevolgd. We streven ernaar dat een vijftigtal leden van onze golfclub de cursus Basic Life Support hebben gevolgd.

Materiaal

Speciaal voor het Calamiteitenplan zijn twee A.E.D’s, twee EHBO-koffers, en een calamiteitentelefoon voor in de marshallbuggy aangeschaft. Eén EHBO-koffer en één AED zijn geplaatst in de marshallbuggy. De andere EHBO-koffer en AED en bevinden zich resp. bij de balie en in de entree van het clubhuis.

Uitvoering

Het calamiteitenplan is opgesteld door het bestuur in afstemming met de marshallcommissie, greenkeepers en clubhuiscommissie. De nieuwe richtlijnen Reanimatie 2010 in Nederland en Belgie zijn in het Calamiteiten-plan verwerkt.

Inleiding

Het calamiteitenplan van Golfclub Emmeloord is primair opgesteld voor de golfers op of om de golfbaan Emmeloord om in geval van calamiteiten een maximale hulpverlening te waarborgen.

Ongevallen

Bij (kleine) ongevallen wordt de marshall of de clubhuismedewerker  gewaarschuwd, middels de calamiteitentelefoon. De dienstdoende marshall en clubhuismedewerker zullen naar vermogen het probleem oplossen. Indien zij zelf daartoe niet in staat zij, kan alsnog een arts of de ambulance gewaarschuwd worden. Bij ernstige en levensbedreigende calamiteiten zijn er drie verschillende situaties die invloed hebben op de manier waarop hulp geboden wordt.

 • de marshall én clubhuismedewerker zijn beiden aanwezig;
 • de clubhuismedewerker is aanwezig en de marshall is afwezig;
 • zowel de marshall én de clubhuismedewerker zijn afwezig.

Communicatie

In geval van calamiteiten verloopt de communicatie tussen marshall en clubhuis via de speciale mobiele telefoon (de calamiteitentelefoon). Deze telefoon heeft de marshall bij zich tijdens zijn dienst. De telefoon is rechtstreeks is aangesloten op de accu van de marshallbuggy. De tweede calamiteitentelefoon is de vaste telefoon in het clubhuis. Met de mobiele telefoon is rechtstreeks contact mogelijk met:

 • 112
 • het clubhuis
 • de marshall
 • de greenkeeper
 • Indien de marshall niet aanwezig is zal zijn calamiteitentelefoon automatisch doorgeschakeld worden naar de telefoon van het clubhuis.
 • Het nummer van de calamiteitentelefoon ( 06-…….) staat aangegeven op de borden van elke afslagplaats en op de scorekaart.

Wat te doen bij ongevallen waarbij hulp nodig is:

Indien een golfer te maken krijgt met een (relatief) klein ongeval zoals kneuzingen, verstuikingen, kleine wonden, teken beten etc. en waarbij hulp wenselijk c.q. noodzakelijk is van een persoon die op de hoogte is met Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken, wordt via de calamiteitentelefoon als eerste de marshall gewaarschuwd vervolgens  de clubhuismedewerker en dan de greenkeeper.

Wat te doen bij levensbedreigende calamiteiten (circulatiestistand)

In geval van calamiteiten zijn de golfspelers de “eerstelijns” hulpverleners en treden zij direct handelend op door:

 • onmiddellijk 112, de marshal en het clubhuis (laten) bellen;
 • (zo nodig) direct te beginnen met reanimatie;
 • door te gaan met reanimeren tot de marshall met de AED arriveert;
 • de marshall alle gevraagde hulp te bieden.
 • De clubhuismedewerker geeft via 112 de ambulancedienst door naar welke plaats de ambulance moet komen.
 • Er moet voor gezorgd worden dat de ambulances opgevangen worden en naar plaats van het ongeval gebracht worden.

De clubhuismedewerker informeert de greenkeeper en wijst zo mogelijk twee in de buurt zijnde personen aan, laat ze een gekleurde hes aantrekken en zegt ze:

 • wat er aan de hand is
 • waar op de baan de calamiteit is;
 • naar de openbare weg te gaan om de ambulances en de politie op te vangen om de route naar de plaats van het ongeval te wijzen en de chauffeurs te begeleiden.

(Eén set gekleurde hesjes ligt bij de AED; de andere set ligt in de marshalbuggy)

Zodra de ambulances en de politie is aangekomen, nemen de professionele hulpverleners de coördinatie over.

Instructie calamiteit voor de marshall

U wordt gebeld i.v.m. calamiteit en u vraagt:

 • Wat is er aan de hand?
 • Hebt u al 112 gebeld?
 • Waar is de calamiteit.
 • Zeg dat u onderweg gaat naar het ongeval

Bel zo nodig de clubhuismedewerker:

 • Leg de situatie uit;
 • Zeg de plaats van het ongeval;
 • Zeg dat 112 wel of niet gebeld is;
 • Zo ja, laat weten welke aanrijroute de ambulances moeten nemen;
 • Zeg de clubhuismedewerker dat opnieuw 112 gebeld moet worden in verband met de aanrijroute.

Instructie calamiteiten clubhuismedewerker

U wordt gebeld door marshall:

 • herhaal de informatie van de marshal: aard en plaats van de calamiteit;
 • is 112 gebeld?;
 • overleg kort welke aanrijroute genomen wordt, indien mogelijk in overleg met de greenkeeper

u belt (opnieuw) 112 en zegt: “Er is al gebeld. Verbindt mij met meldkamer Ambulancedienst Flevoland” Het betreft …………(aard van calamiteit) op Golfclub Emmeloord, Casteleynsweg 6

Indien ambulance via ingang komt:

 • Bel greenkeeper en vraag om hulp te bieden;
 • Stuur 2 personen naar ingang;
 • Vertel ze de plaats op de baan waar de calamiteit is;
 • Laat ieder een hesje aantrekken en vertel dat er twee ambulances komen.
 • Zeg dat ieder in een ambulance stapt en de weg wijst naar de plaats van het ongeval.
 • U blijft op uw plaats 

U wordt gebeld door golfer (via doorgeschakelde telefoon marshall )

Vraag:

 • Wat is er aan de hand;
 • Hebt u al 112 gebeld;
 • Waar is de calamiteit;
 • Wat is uw 06- nummer;
 • Zeg: Hulp komt naar u toe
 • U belt (opnieuw) 112 en zegt: “Er is al gebeld. Verbindt mij met meldkamer Ambulancedienst Flevoland” Het betreft ………..(aard van calamiteit) op Golfclub Emmeloord, Casteleynsweg 6, 8305 AN Emmeloord
 • Bel de greenkeeper en vraag hem hulp te bieden
 • Regel vervoer (buggy)

Bij een levensbedreigend ongeval (hartstilstand)

 • Vertel de waar de calamiteit is;
 • Stuur de marshallbuggy (met daarin de calamiteitentelefoon en de AED ) naar het ongeval en instrueer de bestuurder om onderweg
 • Iedereen aan te schieten om hulp bij de reanimatie en de AED                                                                                                

Indien ambulance via ingang komt:

 • Stuur 2 personen naar ingang;
 • Vertel ze waar de calamiteit is;
 • Laat ieder een hesje aantrekken en vertel dat er twee ambulances komen.
 • Zeg dat ieder in een ambulance stapt en de weg wijst naar de plaats van het ongeval.
 • U blijft op uw plaats, ( u mag alleen in uiterste nood naar ongeval, mits er een vervanger in het clubhuis aanwezig is.)

Marshalling

Het bestuur heeft voor het goed functioneren van de vereniging een aantal commissies ingesteld die onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorgen voor het goed functioneren van de golfvereniging. De marshallcommissie is een van de zeven ingestelde commissies. Alle commissies hebben een contactpersoon vanuit het bestuur. Na elke bestuursvergadering wordt een relevante besluitenlijst gestuurd naar de contactpersoon van de commissie. Tweemaal per jaar belegt het bestuur een bijeenkomst met alle contactpersonen. De contactpersoon van de marshallcommissie belegt minimaal driemaal per jaar een overleg met alle marshalls om alle voorkomende zaken te bespreken en het seizoen te evalueren. Het verslag van deze bespreking is bestemd voor de marshalls en voor de contactpersoon vanuit het bestuur.

Ook wordt aandacht geschonken aan het bijhouden van kennis en vaardigheden als reanimatie en gebruik van de AED. Een van de marshalls heeft de taak om het maandelijkse dienstrooster te maken. Diensten kunnen onderling geruild worden. Het staat de marshall van dienst vrij om zelf op de dag van zijn/haar dienst te bepalen welk dagdeel hij/zij dienstdoet. Het verslag van deze bespreking is bestemd voor de marshalls en voor de contactpersoon vanuit het bestuur. De taken van de marshall worden uitgevoerd op de PAR-72 baan, de PAR-3 baan en de (oefen)faciliteiten rond het clubhuis, inclusief het parkeerterrein.

Gezien het aantal marshalls heeft dit tot gevolg dat niet alle dagen een marshall in de baan kan zijn. Tijdens wedstrijden die vanuit de vereniging zijn georganiseerd, heeft de wedstrijdleiding de zorg voor de baan en het spelverloop.

Taken en bevoegdheden van de marshall

Algemeen

De marshall treedt op namens het bestuur van de Golfclub en ontleent daaraan zijn gezag. Een marshall is in de eerste plaats gastheer/gastvrouw. Hij/zij is in de baan herkenbaar als marshall. De marshall verricht zijn/haar werkzaamheden op correcte en hoffelijke wijze. De aanwijzingen van de marshall dienen te worden opgevolgd door de gebruikers van de golfaccomodatie. Beledigingen aan het adres van de marshall zijn ontoelaatbaar.

Voor de marshalltaak is de naleving van de gedrags- etiquetteregels belangrijker dan de naleving van de spelregels. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf

Taak van de marshall

 • Ontvangst van gasten
 • Informatie geven, o.a. uitleg over de routing, desgevraagd over toepassen regels en situaties in onze baan
 • Doorstroming bevorderen en wachttijden zoveel mogelijk voorkomen, o.a.
  • routing aanpassen door ook te laten starten op hole 5,
  • spelen van kleur naar handicap,
  • alle spelers slaan af van dezelfde tee,
 • wijs de spelers op ‘ready golf’ spelen: de speler die het eerste klaar staat en het is veilig, slaat als eerste. Ook als zijn bal dichter bij de hole ligt.
 • Servicegericht handelen:
  • verloren club, verloren bal helpen zoeken
  • nabrengen van vergeten maar noodzakelijke spullen
  • het aanhoren van klachten en het oplossen van misverstanden en irritaties
  • hulpverlenen (eerste hulp, reanimatie, AED)

Controleren

toezien op naleving van de regels m.b.t. het gebruik van de baan (inclusief PAR-3 baan);

 • dresscode
 • rechtmatigheid van spelen
 • naleven van algemeen geldende golf- en etiquetteregels.
 • gebruik van pitchvork en het terugleggen van plaggen, bunker aanharken
 • rijdt men de buggyroute als dit verplicht is gesteld

Veiligheid

 • in voorkomende gevallen wijzen op gevaarlijk spel, onveilig gedrag, onveilige situatie
 • verhinderen dat personen zonder toestemming zich op de baan bevinden (wandelaars bijvoorbeeld)

Bevoegdheden en sancties

De marshall is geen strenge politieagent door de baan, maar is aangesteld om tijdens drukke perioden het golfplezier van alle gebruikers te bevorderen. De marshall treedt op als gastheer/gastvrouw van leden en gastspelers, maar mag corrigerend optreden indien de situatie dit noodzakelijk maakt. Leden en gasten dienen deze aanwijzingen op te volgen. Spelers die ongeoorloofd op de baan aanwezig zijn, mogen ‘dwingend’ verzocht worden de baan te verlaten. Ook is hij/zij bevoegd indien meer dan een waarschuwing of corrigerende aanwijzingen geen resultaat hebben de speler(s) te verzoeken de baan te verlaten. In die gevallen waarin van de marshall wordt gevraagd corrigerend op te treden, weet deze zich gesteund door de marshallcommissie en het Verenigingsbestuur.

Incidenten worden door de marshall van dienst in het logboek genoteerd. Bij herhaaldelijke ernstige overtreding(en) kan de marshallcommissie het bestuur vragen om de betreffende speler(s) een sanctie op te leggen. Een dergelijke situatie wordt mondeling en schriftelijk per omgaande gemeld. De klacht van de marshall wordt binnen een week afgehandeld.

De procedure

Het bestuur roept zo spoedig mogelijk na de melding een vertegenwoordiger van de marshallcommissie, de betrokken marshall en betrokken speler(s) bijeen om de inhoud van de melding te bespreken en eventueel een sanctie op te leggen. Van de bespreking en de conclusie van het bestuur wordt een verslag gemaakt.

Mogelijke sancties zijn:

 • de speler wordt voor een nader te bepalen termijn de toegang tot de baan ontzegd;
 • de speler wordt definitief de toegang tot de baan ontzegd;
 • de speler/het clublid wordt voor een nader te bepalen termijn geschorst;
 • het clublid wordt als lid geroyeerd.

 

Basisuitrusting van de marshall

 • legitimatie (kleding/buggy);
 • mobiele telefoon;
 • H.B.O-doos en A.E.D.;
 • golfregelboekje;
 • water;
 • potlood/ pen, scorekaart(en);
 • signaalhoorn;
 • noodzakelijke telefoonnummers;
 • logboek;
 • baanreglement;
 • verkort calamiteitenplan;

 

Het competentieprofiel van de marshall.

De marshall van GCE moet om zijn/haar rol goed te kunnen uitoefenen beschikken over verschillende competenties. Deze zijn te onderscheiden in een drietal aspecten:

 1. Welke kennis moet hij/zij hebben
 2. Over welke vaardigheden moet hij/zij beschikken
 3. Welke persoonlijke kenmerken zijn van belang voor het uitoefenen van de functie.

Welke kennis?

 • mensenkennis;
 • het baanreglement;
 • kennis van de baan, de routing, de knelpunten;
 • spelinzicht: kennis van verschillende wedstrijdvormen i.v.m. tempo van spelen;
 • het marshallplan;
 • het calamiteitenplan;

Welke vaardigheden?

 • niet storend aanwezig zijn, maar wel zichtbaar;
 • flexibel kunnen optreden;
 • consequent zijn;
 • snel kunnen inspelen op situaties;
 • kunnen reanimeren en de AED gebruiken;

Persoonlijke kenmerken?

 • gastgericht zijn;
 • communicatief zijn: kunnen luisteren en adviezen of correcties helder kunnen beargumenteren;
 • zelfverzekerd en overtuigend zijn;
 • besluitvaardig zijn;
 • stressbestendig zijn, rustig en beheerst kunnen blijven;
 • tactvol en diplomatiek zin;
 • van onbesproken gedrag zijn.

 

Communicatie

Communicatie op de baan

De marshall in de rol van gastheer/gastvrouw wordt door de marshall en de spelers als het meest prettig ervaren. Moeilijker wordt het om in de controlerende rol een speler een vervelende boodschap over te brengen en toch de sfeer prettig te houden. Een aantal handreikingen daarvoor zijn:

 • wees beleefd en voorkomend. Stel uzelf voor, neem de pet af en spreek de mensen niet zittend vanuit de buggy toe. Zeker niet als u iemand moet corrigeren;
 • breng de boodschap direct en duidelijk;
 • geef de ander de gelegenheid stoom af te blazen. Luister, stel vragen, vat samen;
 • breng uw argumenten kort en krachtig. Het gaat om het gedrag van de speler, niet om de persoon;
 • vermijd discussies, biedt in plaats daarvan zo mogelijk een oplossing;

Communicatie binnen de club

De marshall moet ook communiceren met anderen die een belangrijke rol vervullen, zoals de greenkeepers, de receptie, de pro, de baancommissie en de contactpersoon vanuit het bestuur.

Communicatie binnen het marshallteam

Onderling contact is van belang voor het slagen van een goed functionerend marshallteam. We moeten ons ervan bewust zijn dat ons eigen gedrag bepalend kan zijn voor het imago van alle marshalls: elkaar steunen, elkaar niet afvallen, consequent en eenduidig zijn in ons gedrag.  Van belang is verder het regelmatig vergaderen met als vast agendapunt evaluatie van de afgelopen periode, het logboek, de informele contacten, E-mail. Ook wordt aandacht geschonken aan bijhouden van kennis en vaardigheden, o.a. het deelnemen aan workshops voor marshalls door de NGF. Jaarlijks komt de marshallcommissie ten minste driemaal bijeen met het doel het bespreken van het seizoen voor aanvang ervan en ten behoeve van tussentijdse evaluaties.

Werving

De marshallcommissie behoeft dringend uitbreiding. Het aantal speelgerechtigde leden en het aantal green fee spelers vertonen een stijgende lijn. Dit heeft tot gevolg dat de baan intensiever gebruikt wordt en dat dagelijks een marshall in de baan het logische gevolg zou moeten zijn. Echter met het huidige aantal marshalls is dit niet haalbaar.

De werving van nieuwe marshalls heeft een nieuwe impuls nodig. De huidige manier, het incidenteel leden vragen of ze er iets voor voelen marshall te zijn, heeft onvoldoende effect. We zullen meer dan tot nu voor het begin van een nieuw seizoen en tussentijds publiciteit moeten zoeken via de nieuwsbrief, het publicatiebord, de algemene ledenvergadering e.d.

Benoemingsprocedure van een marshall

Er is nog geen benoemingsprocedure vastgesteld. In zekere zin kan de huidige marshallcommissie zich, gezien de geringe animo van de leden om zich aan te melden, dit ook niet veroorloven. De praktijk van nu is dat iemand die zich aanmeldt, mondeling en schriftelijk wordt geïnformeerd over de inhoud van de taak en wat er verder bij komt kijken. Als het besluit definitief is, wordt hij/zij ingeroosterd. Vooraf aan de eerste dienst, gaat de nieuwe marshall een of meer keren mee met een ervaren marshall.

De marshallcommissie, Emmeloord, maart 2017