Baanreglement

Algemeen

 • Iedereen die op de baan van Golfclub Emmeloord wil gaan spelen dient zich te melden in het clubhuis. Gastspelers kunnen zich daar het vereiste greenfee-label aanschaffen.
 • Als een speler niet de juiste documenten kan laten zien, kan hem/haar de toegang tot de baan ontzegd worden op grond van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.
 • Er hoeft geen starttijd te worden gereserveerd. Men kan bij hole 1 gebruik maken van de spiraal.

Baanstatus

 • Het al dan niet kunnen spelen op de baan staat aangegeven op de website van GCE.
 • Baansluitingen en onderhoud, het gebruik van buggy’s e.d. staan aangegeven.
 • Bijzondere omstandigheden op de dag zelf staan vermeld op het mededelingenbord bij het clubhuis.

Toegang

Grote baan:

 • minimaal GVB/handicap 54

Par 3 baan:

 • Met baanpermissie voor de PAR-3 baan, afgegeven door de Pro
 • In gezelschap van een lid van GC Emmeloord met minstens NGF Baanpermissie.
 • Na afloop van een Clinic door de Pro
 • Na het hebben gevolgd van een clinic op GCE met een bewijs van deelname
 • Met een WHS handicap <=54

Leden met speelrecht

Het bewijs van speelrecht is het tassenlabel met naam en het jaar van speelrecht

Proeflidmaatschap

Dit speelrecht geldt voor 3 maanden. De gele kaart is op naam gesteld en de periode van 3 maanden staat erop vermeld.

Leden zonder speelrecht / niet leden / derden

Green fee grote baan:

 • 18 holes (oranje kaart)
 • 9 holes (blauwe kaart)

Green fee par 3 baan:

 • groene kaart

Introducé

Ieder lid van GCE met speelrecht dan wel zonder speelrecht kan anderen introduceren. Dit geldt voor een maximale flight per keer van vier personen. (een lid + drie introducés

Baanlessen grote baan / par 3 baan

Niet leden of leden die geen speelrecht hebben, dienen voor deze baanles een greenfee te betalen.  Dit moet vooraf betaald worden. De speler ontvangt de passende greenfeekaart.

Jeugdkaart

Secretarissen van NGF golfclubs geven aan jeugdleden die een bepaalde leeftijd en handicap hebben genoemde kaart. Deze kaart is een jaar geldig en is voorzien van een pasfoto. Jaarlijks wordt getoetst of de speler hiervoor in aanmerking komt. Behalve deze kaart dient de speler ook zijn NGF pas te tonen.

Bedrijfslidmaatschap

Deze spelers hebben dezelfde rechten tot toegang als anderen en ook hetzelfde tassenlabel of een uniform op naam van het bedrijf gestelde kaart. Bedrijven kunnen vooruit greenfeekaarten hebben gekocht en ontvangen in de vorm van vouchers. Deze vouchers zijn apart geregistreerd en genummerd. Het voucher moet aan de balie worden ingewisseld voor een greenfee. Deze dient aan de tas te hangen, afgetekend met een datum voor eenmalig gebruik.

Privilegekaart Pro

De houder van een Pro kaart van de PGA of DGTF (Dutch Golf Teachers Federation) mag op onze baan op maandag vrij spelen. De pro toont zijn kaart vooraf. Gasten van deze pro vallen onder het normale green fee-tarief

Privilege kaart, Goldkaart NGF

De NGF geeft aan een beperkte groep deze kaart uit. De houder van deze kaart dient in het bezit te zijn van een clubhandicap en moet zich legitimeren Alleen de houder van deze kaart mag gratis spelen.

Golflessen door derden

De pro van GCE heeft het exclusieve recht op het geven van lessen. Hij kan anderen toestaan les te geven. Zij geven deze les onder zijn verantwoordelijkheid.

Baanreglement van Golfclub Emmeloord

 • Het baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels (Rules of Golf) zoals die bij het golfen gelden
 • Iedere speler/ bezoeker wordt geacht dit baanreglement te kennen en naar letter en geest toe te passen
 • Het betreden van de baan is op eigen risico, waarbij spelers persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventueel veroorzaakte schade

Gedragscode voor spelers

 • Iedere speler dient op de hoogte te zijn van de standaard local rules en maatregelen die staan vermeld op het mededelingenbord.
 • Oefenen mag alleen op de oefenfaciliteiten, de drivingrange en de puttinggreens;
 • Een ronde spelen met meer dan één bal is niet toegestaan; dit wordt als oefenen beschouwd;
 • U mag geen drivingrange ballen in de baan gebruiken;

Starten

 • De spelers zijn verplicht te starten op de aan hen toegewezen hole. In de regel is dit hole 1.
 • In geval van een lange wachttijd voor de start, kan alleen de marshal besluiten dat een flight start op hole 5, mits dit geen oponthoud betekent voor de spelers in de baan. Dit betekent in de praktijk dat dit alleen toegestaan wordt als hole 4 leeg is.
 • Spelers die 18-holes spelen hebben voorrang voor hole 10. Dat wil zeggen dat men dient te ‘ritsen’.

Speelgerechtigdheid

 • vereiste jaartags en greenfee labels;

Veiligheid tijdens het spelen

 • niet voor de te spelen bal uit lopen;
 • bij het spelen van ‘ready golf’ scherp letten op uw medespelers;
 • een veilige afstand houden tot de voorlopende flight;
 • duidelijk en snel “Fore” roepen wanneer de bal in de richting van een persoon of andere fairway gaat;
 • de aanwezigheid van baanpersoneel respecteren en hun instructies stipt opvolgen;
 • geen proefswing maken in de richting van personen;
 • bij mist niet verder slaan dan het zicht toelaat;

Onweer tijdens het golfspel

 • In geval van opkomend onweer zal de marshal eventueel in overleg met de greenkeeper en de receptie zo snel mogelijk een beslissing nemen over het noodzakelijkerwijs staken van alle golfactiviteiten in en rond de baan;
 • Hij/zij zal een lang hoornsignaal geven in de richting van de holes en wel op zodanige wijze en plaats, dat redelijkerwijze een ieder in de baan het signaal kan horen; Als er onweer nadert, doet u verstandig het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd;
 • Probeer zo snel mogelijk het clubhuis, een van de schuilhutten of uw auto te bereiken;
 • Laat uw golfkar altijd op een flinke afstand staan en neem géén paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat u daarmee uzelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken;
 • Als u toch door onweer wordt overvallen, kunt u eigenlijk maar één ding doen: ver van uw golfkar hurken met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken. Ga dus niet liggen. Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen: alleenstaande bomen, het open veld, waterhazards.

Doorstroming en etiquette

 • Om de doorstroming te bevorderen kan de marshal besluiten uw spelvorm aan te passen, u te laten afslaan van eenzelfde kleur tee, een 4-bal te splitsen.
 • Niet het aantal spelers, maar het speeltempo van een flight is bepalend voor de toepassing van de standing-regel met betrekking tot doorlaten;
 • Blijven aansluiten op de voorlopende flight;
 • Als u een hole op de voorgaande flight achter bent geraakt, bent u verplicht een achteropkomende flight door te laten
 • 3 minuten zoektijd is toegestaan maar niet allemaal tegelijkertijd naar de bal van één speler zoeken;
 • Niet zoeken/vissen naar een bal, anders dan de eigen bal-in-het-spel;
 • Bij het zoeken naar een bal de tas, trolley of buggy duidelijk zichtbaar voor de achterop komende flight plaatsen;
 • Laat een achteropkomende flight passeren voordat u een bal gaat zoeken waarvan u vermoedt dat die niet direct vindbaar is;
 • Tijdig klaarstaan voor de afslag; speel ‘ready golf’
 • Tas, trolley of buggy op de juiste plaats (richting volgende hole) parkeren;
 • Green na het uitholen snel vrij maken;
 • Scores invullen bij de afslag van de volgende hole;
 • Mobiele telefoons op “STIL” ;
 • Vlaggen, harken (geheel binnen de bunker) en uitgetrokken palen op de juiste plaats en wijze terugplaatsen;
 • GUR: alleen in uiterste noodzaak betreden; bal altijd buiten GUR droppen;

Zorgvuldige omgang met de baan

 • Afslagplaatsen en fairways niet beschadigen;
 • Geen proefswing op de afslagplaats;
 • Uitgeslagen plaggen terug leggen (niet alleen van de speler zelf) en aanstampen;
 • Niet spelen vanaf een (winter) green;
 • Niet op apron of tussen green en bunker door rijden met trolley of buggy;
 • Geen tassen, trolleys of buggy’s op de apron plaatsen;
 • De pitchfork voor direct gebruik beschikbaar hebben en vóórdat wordt uitgeholed uw eigen en ook graag die ‘vergeten’  pitchmark repareren;
 • De bunker in- en uitstappen langs de lage kant;
 • Bunkers na gebruik goed aanharken;
 • Hole niet beschadigen bij het uitnemen, neerleggen of terugplaatsen vlaggenstok;
 • Sta niet te dicht bij de hole en leun niet op uw putter ook niet als u de bal uit de hole haalt;
 • Waterkanten en rietkragen niet beschadigen;
 • Geen afval in de baan achterlaten;
 • Mono-buggy’s en aanverwante voertuigen zijn niet toegestaan. Ook honden mogen niet mee de baan in

Dresscode

 • Op de golfbaan en de oefenfaciliteiten behoren de spelers gekleed te zijn volgens de algemene normen en mode bij het golfspel.
 • Toegestaan voor dames:
  • Shirt met kraag zonder mouwen.
  • Shirt zonder kraag maar dan met lange of korte mouwen.
  • Korte broek of rok met minimaal de lengte van een bermuda.
 • Toegestaan voor heren:
  • Pantalon, nette spijkerbroek of bermuda
  • Shirt met kraag en met lange of korte mouwen.
 • Op de baan uitsluitend met golfschoenen.
 • Niet toegestaan: trainingspak en andere soortgelijke sportkleding summiere en/of kapotte kleding (bijv. shorts, sportbroekjes, hemdjes, kapotte spijkerbroek) .
 • Geen blote voeten in schoenen;
 • Juist schoeisel;
 • Geen kleding die specifiek bij een andere sport hoort;
 • Geen pet of klep in het clubhuis ophouden;
 • Gepaste kleding in het clubhuis tijdens de prijsuitreiking van officiële gelegenheden, zoals NGF wedstrijden;

Zorg voor acceptabel en sociaal gedrag

 • geen provocerend gedrag in en om de baan;
 • geen luidruchtige gemoedsuitingen in en om de baan;
 • correct en efficiënt gebruik van de parkeerplaats;
 • trolleys plaatsen op de daarvoor aangeven plaats;

De marshall oefent controle uit op de aspecten van dit baanreglement.  Daar waar het baanreglement niet in voorziet, beslist de marshal of andere door de GCE aangewezen personen. Bij geschillen kunt u zich schriftelijk richten tot het bestuur.

De marshallcommissie,

Emmeloord, maart  2017